BIG K.R.I.T. X SPLASH! 2012

best splash! festival performance. nuff said.

BIG K.R.I.T. X SPLASH 15Big K.R.I.T.

splash! Festival 2012
Ferropolis, Germany